Källor

Definition av källa

Den första meningen nedan är själva definitionen.

En källa (kallkälla) är ett koncentrerat utflöde av grundvatten ur jord eller berg och som vanligen bildar en liten vattensamling med avrinning.

Koncentrerat utflöde står i motsats till diffust utflöde som sker över en yta.

Utflöde kan förekomma i en enda punkt eller i flera punkter. I snäv bemärkelse utgör varje enskilt utflöde en källa. I vid bemärkelse omfattar en källa alla nära varandra liggande utflöden i samma topografiska och geologiska miljö. Ofta är det svårt att se själva utflödet av vatten; ibland ser man först nedströms källan att denna flödar.

Grundvatten är det vatten som finns under markytan i den s k mättade zonen, dvs där alla porer och hålrum är fyllda med vatten. Grundvattnet har fått sin karaktär nere i jorden eller berggrunden. Detta gäller främst temperaturen och innehållet av lösta ämnen.

Ur jord eller berg innebär att vattnet flödar ut på jord- eller bergytan, antingen till fria luften eller i vatten. En källa kan således också mynna under vattenytan i en sjö, i ett vattendrag eller i havet.

Källans mest framträdande del är ofta en liten vattensamling i en grop i marken, som kan vara skapad av det utflödande vattnets erosion. I källor som utnyttjats som vattentäkter har gropen ofta fördjupats till en brunn eller byggts ut till en damm

Avrinning innebär att källan flödar under en stor del av året. Tillfälliga flöden, t ex i sprick- eller grottmynningar i karstområden till följd av intensiva regn eller kraftig snösmältning, räknas sålunda inte som källor.

Källor

Några exempel på källor som besökts och studerats av Källakademin.

Tulseboda hälsokälla, Blekinge
Höstena källa, Halland
Storrönningskällan, Medelpad
Ensillre trefaldighetskälla, Medelpad
Barnabrunnarna, Småland
Brudarnas källa, Småland
Täckhammars kokande källor, Södermanland
Östa källor, Uppland
Jällö brunn, Närke
Järleborgskällan, Västmanland
Ögonkällan vid Dalkarlsberg, Västmanland
Rockebrokällan, Närke
Spånbrokällan, Närke
Ögonkällan vid Tälle, Närke
Öglunda offerkälla, Skara kommun, Västergötland