Härmed utlyses två stipendier ur

                                              Tage Ericssons donationsfond för studier av källor

Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar sig åt vård av källor eller arrangerar firandet av källor vid speciella dagar. Verksamheten skall vara dokumenterad antingen genom redovisade insatser i form av t.ex. examensarbeten eller andra skrifter om källor. Den kan även omfatta förslag till fortsatta studier av källor, åtgärder/planer för skötsel av källor eller kulturella aktiviteter vid källor.

Sökande skall vara personer i åldern 20 – 30 år, som är aktivt studerande vid någon svensk högskola/universitet eller driver eget företag/arbetar vid företag med verksamhet, som anknyter till syftet med fonden. Stipendiet på 10 000: – utdelas till två personer per år. Dessa medel är avsedda att användas till fördjupade studier och fortsatt arbete rörande källor.

Ansökan skickas till Källakademins sekreterare per epost: sekreteraren@kallakademin.se    Ansökan ska innehålla uppgifter om den sökande, dokumenterad verksamhet samt övriga förhållanden, som den sökande vill åberopa. Stipendiet utdelas i samband med källseminarium eller exkursion.

Information om stipendiet lämnas av Källakademins sekreterare e-post: sekreteraren@kallakademin.se
Läs gärna mer om Källakademin på www.kallakademin.se